Alg. voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten waarbij UFP BENELUX B.V. als leverancier van goederen optreedt, deze verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 We verwerpen uitdrukkelijk de algemene inkoopvoorwaarden die zich op brieven of om het even welk ander document, van onze klant afkomstig, bevinden. Alleen onze verkoopvoorwaarden zijn geldig. ledere koper erkent kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopvoorwaarden.

2. Gebondenheid van partijen

2.1 Bestellingen van de klant schriftelijk, mondeling danwel telefonisch zijn slechts aanvaard wanneer ze door UFP BENELUX B.V. bevestigd zijn.
2.2 Door UFP BENELUX B.V. bevestigde bestellingen gelden als bindend voor beide partijen wanneer binnen 24 uur geen tegenbericht is ontvangen.
2.3 Bestellingen door de klant kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden verleend. Mondelinge bestellingen worden zo spoedig mogelijk door de leverancier schriftelijk bevestigd.
2.4 Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst van UFP BENELUX B.V. niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, danwel indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekend schrijven kan worden beëindigd. Bij gedeeltelijke nakoming door UFP BENELUX B.V. zal de klant een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

3. Prijs

3.1 Al onze prijzen vermeld op offertes e.d. zijn ten allen tijde vrijblijvend.
3.2 Alle prijzen komen in overleg met de leverancier tot stand en gelden alleen als vast indien ze door de leverancier schriftelijk bevestigd zijn.
3.3 Tenzij anders vermeld zijn alle door UFP BENELUX B.V. vermelde prijzen exclusief B.T.W of andere heffingen, welk in verband met de uitvoering van de overeenkomst zijn verschuldigd.

4. Betaling

4.1 Alle facturen dienen zonder enige korting of compensatie te worden betaald binnen 8 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de factuur of op de door UFP BENELUX B.V. schriftelijk bevestigde overeenkomsten.
4.2 Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, of niet overeenkomstig andere door UFP BENELUX B.V. schriftelijk bevestigde betalingscondities, is de klant een interest verschuldigd van 10% op de hoofdsom van de factuur met een minimum van € 115,- Eventuele incassokosten komen ten allen tijde voor de rekening van de afnemer.

5. Levering en transport

5.1 Leveringstijden zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Leveringstermijnen en de termijnen van uitvoering der werken zijn slechts ten titel van inlichting gegeven.Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van het contract.
5.3 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken ons magazijn verlaten, danwel het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van onze (derde) leverancier verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins wordt aangegeven en wel tegen de voor het zakentransport gebruikelijke condities. Voor zendingen beneden € 450,- is de verzendbijdrage € 9,- Boven de € 450,- wordt de zending franco verstuurd.
5.4 Transportschades of manco's dienen door de klant onmiddellijk bij ontvangst te worden gemeld aan zowel vervoerder als aan UFP BENELUX B.V. De klant dient schriftelijk melding te maken op vrachtbrief. Indien de klant zich niet aan deze voorwaarden houdt komt het risico van transportschade en van vermissing voor de rekening van de klant.

6. Eigendomsoverdracht

Tot aan de gehele voldoening van de door de klant aan UFP BENELUX B.V. verschuldigde betaling behoudt UFP BENELUX B.V. de eigendom van alle door haar geleverde goederen en is UFP BENELUX B.V. gerechtigd de door haar geleverde goederen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist terug te nemen.

7. Wijzigingen

Tenzij anders overeengekomen behoudt UFP BENELUX B.V. zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving prijzen en verkoopvoorwaarden te veranderen. Op de dag van levering zijn de geldende verkoopprijzen en verkoopvoorwaarden van kracht. De klant heeft het recht om in geval van verandering in prijzen en of verkoopvoorwaarden - behalve indien deze te zijnen voordele strekken - reeds gegeven bestelling voor zover nog niet afgeleverd te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze veranderingen. Bij wijzigingen of invoeringen van kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten door enig overheidsmaatregel heeft UFP BENELUX B.V. het recht deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn zonder dat dit kan leiden tot annulering van de gegeven orders door de klant.

8. Faillissement e.d. van de klant

Mocht de klant één van zijn verplichtingen jegens UFP BENELUX B.V. niet nakomen, hetzij surseance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, overlijden, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft UFP BENELUX B.V. het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

9. Reclamaties en voorwaarden tot terugname van goederen

9.1 Enkel goederen die niet met het bestelde overeenstemmen, hetzij door vergissing bij UFP BENELUX B.V. , hetzij dat er bewezen wordt dat ze technisch niet conform zijn, zullen worden teruggenomen.
9.2 Geen enkele terugzending mag zonder ons akkoord gebeuren. In het tegenovergestelde geval zal er geen gevolg gegeven worden, ook al wordt er voor ontvangst getekend. Indien er goederen worden geretourneerd, kan dit alleen via onze retourprocedure. Voor informatie c.q. aanvragen retourformulier, kunt U zich ten alle tijde wenden tot onze verkoopafdeling.
9.3 De terugzending van de goederen vermeld onder lid 1 dient te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelde goederen door de klant.
9.4 Teruggenomen goederen zullen hetzij vervangen, hetzij gecrediteerd worden mits deze goederen reeds aan de betrokken klant berekend werden.

10. Geschillen

Bij alle geschillen, die volgens de wet worden beslecht door de kantonrechter, gelden de normale wettelijke bepalingen. Alle andere geschillen, voortvloeiende uit onze overeenkomsten, zullen beslecht worden door de Rechter te Maastricht.

11. Transpoert / risico

De wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goede leverancier bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten te zullen dragen.

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Leveringen geschieden conform onze Algemene Verkoop/Leveringsvoorwaarden welke gedeponeerd zijn onder nummer 14058851 bij de Kamer van Koophandel in Zuid-Limburg. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn, of niet overeenkomstig anders door UFP Benelux B.V. schriftelijk bevestigde betalingstermijn, is de klant een intrest verschuldigd van 10% van de hoofdsom op de factuur.

Producten filteren